अकळ

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : कळण्याजोगे नाही ते.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : दुर्ज्ञेय, दुर्बोध.
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : अ नाहीं, कळ, 'कळणे' पासून
  • प्रकार : विशेषण


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे