अखत्यार

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : १. सोपविलेला अधिकार, २. दिलेला अधिकार किंवा हक्क
  • लिंग : पुल्लिंगी
  • अधिक माहिती : अखत्यारपत्र (नपुंसकलिंगी) - ज्या लेखाने किंवा पत्राने काही अधिकार, हक्क, वहिवाट इ. दिलेले असते ते.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :


[१]

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे