अजडांश

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : पंचमहाभूतात्मक शरीर नसलेला.(ब्रम्हा,आत्मा इ.)
  • अधिक माहिती : [अ+जड+अंश]
  • समानार्थी शब्द :

संदर्भ[संपादन]

सरस्वती शब्दकोश, कोशकार - कै.विद्याधर वामन भिडे अजडांश on Wikipedia.Wikipedia