अटन

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : फिरणे, भटकणे
  • अधिक माहिती : (उदा. देशाटन, तीर्थाटन, इत्यादी)
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • उत्पत्ती

हा तत्सम शब्द आहे. संस्कृत शब्द :

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण

साचा:व्याकरण-