विक्शनरी:धूळपाटी कळफलक दुरूस्ती

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

/* This script is a modified version of Alex benenson's cyrillic translitarator and this version was created by user Tatari

 • /



var conversionHash = undefined; var maxcyrlength = 0;

function getConversionHash() { if (conversionHash == undefined) { conversionHash = eval("("+amhaHash+")"); maxcyrlength=6; }

return conversionHash; }


function to_cyrillic(src, output, chunks) { if (src == undefined || src == "" || src == null) return src; if (output == undefined) output = new String();

var hash = getConversionHash();

var location = 0;

while (location < src.length) { var len = Math.min(maxcyrlength, src.length - location); var arr = undefined; var sub; while (len > 0) { sub = src.substr(location, len); arr = hash[sub]; if (arr != undefined) break; else len--; }

// need this for translit on the fly if (chunks != undefined) chunks[chunks.length] = sub;

if (arr == undefined) { output += sub; location ++; } else {

// case analysis var newChar = arr;

if (sub.toLowerCase() == sub.toUpperCase() && arr.length > 1 && arr[1] && (newChar.toUpperCase() != newChar.toLowerCase())) {

// need translit hash to determine if previous character (and possibly the one before it) // were converted and are in upper case

// set prevDud to true previous is not a translated character or simply a blank // set prevCap to true if previous was translated and was upper case

var prevCh = output.length == 0 ? null : output.substr(output.length - 1, 1); var prevDud = !prevCh || !getTranslitString(prevCh); var prevCap = (!prevDud && prevCh == prevCh.toUpperCase());

// sub is caseless but result isn't. case will depend on lookbehind and lookahead if (prevDud || !prevCap) { output += newChar.toLowerCase(); prevCap = false; } else { var next = " "; if (location + len < src.length) next = src.substr(location + len, 1);

if (next != next.toUpperCase() && next == next.toLowerCase() ) { //next is lowercase (and not caseless) output += newChar.toLowerCase(); } else if (next == next.toUpperCase() && next != next.toLowerCase() ) { // next is uppercase (and not caseless) output += newChar.toUpperCase(); } else { // next is caseless. output case determined by the case of output[length - 2] var pprevCh = output.length == 1 ? null : output.substr(output.length - 2, 1); var pprevDud = !pprevCh || !getTranslitString(pprevCh); if (!pprevDud && (pprevCh == pprevCh.toUpperCase())) { //pre-prev is in upper case. output is also uppercase output += newChar.toUpperCase(); } else { output += newChar.toLowerCase(); }

} }

} else if ((sub.toLowerCase() == sub.toUpperCase()) && (arr.length < 2 || !arr[1])) {

// literal treatment of newChar output += newChar;

} else if (sub != sub.toLowerCase()) {

// sub not all-lowercase output += newChar.toUpperCase(); } else {


// sub is lowercase output += newChar.toLowerCase(); } location += len; } }

return output; }


function convertIt(src,converter){

var resultbuffer=""; 

for(var i=0;i<src.length;i++){ resultbuffer=converter(resultbuffer+src[i]); }

    return converter(resultbuffer);

}


var translitHash = undefined;

function initTranslit() { if (translitHash == undefined) { translitHash = new Array();

for (var i = 0; i < conversionHash.length; i++) { var ch = conversionHash[i][1]; // if the translit string is not caseless, convert cyr string to upper case // otherwise maintain its case if (conversionHash[i][0].toUpperCase() != conversionHash[i][0].toLowerCase()) ch = ch.toUpperCase();

if (translitHash[ch] == undefined) translitHash[ch] = conversionHash[i][0]; } } }//-- translit on-the-fly --

function replaceValue(node, value, stepback) { if (stepback == undefined) stepback = 0;

if (isExplorer()) { var range = document.selection.createRange(); range.moveStart("character", -stepback); range.text = value; range.collapse(false); range.select(); } else { var scrollTop = node.scrollTop; var cursorLoc = node.selectionStart; node.value = node.value.substring(0, node.selectionStart - stepback) + value +

        node.value.substring(node.selectionEnd, node.value.length);

node.scrollTop = scrollTop; node.selectionStart = cursorLoc + value.length - stepback; node.selectionEnd = cursorLoc + value.length - stepback; } }


// compare positions function positionIsEqual(other) { if (isExplorer()) return this.position.isEqual(other.position); else return this.position == other.position;

}

function Position(node) {

 if (node.selectionStart != undefined)

this.position = node.selectionStart;

 else if (document.selection && document.selection.createRange())
  this.position = document.selection.createRange();
  
 this.isEqual = positionIsEqual;

}

function resetState() { this.position = new Position(this.node); this.transBuffer = ""; this.cyrBuffer = ""; }

function StateObject(node) { this.node = node; this.reset = resetState; this.cyrBuffer = ""; this.transBuffer = ""; this.position = new Position(node); }


var stateHash = new Array();

function isExplorer() {

 return (document.selection != undefined && document.selection.createRange().isEqual != undefined);

}

function pressedKey(event) {

 if (isExplorer())

return event.keyCode;

 else
  return event.which;

}

function translitonkey(event) {

  /*

if ((event.keyCode == 255 && event.charCode > 0) || event.keyCode == 8) { return; }

  */
  
  if (event == undefined)

event = window.event;

var node = null; if (event.target) node = event.target; else if (event.srcElement) node = event.srcElement;


// initialize state var state = stateHash[node]; if (state == null) { state = new StateObject(node); stateHash[node] = state; } if ( (pressedKey(event) > 20) && !event.ctrlKey && !event.altKey && !event.metaKey) {

var c = String.fromCharCode(pressedKey(event));

// process input var result = process_translit(state, c); // finish up if (c != result.out || result.replace != 0) { if (isExplorer()) event.returnValue = false; else event.preventDefault();

replaceValue(node, result.out, result.replace);

state.position = new Position(node);

} }

}

function TranslitResult() { this.out = ""; this.replace = 0; }

function process_translit(state, c) { // reset state if position changed if (!state.position.isEqual(new Position(state.node))) state.reset();

var result = new TranslitResult();

// initial backbuffer. Add to it as characters are converted var backbuffer = getBackBuffer(state.node, state.cyrBuffer.length, 2); var chunks = new Array();

state.transBuffer = state.transBuffer+ c

var str = to_cyrillic(state.cyrBuffer+c, backbuffer, chunks);

// remove backbuffer from output str = str.substr(backbuffer.length); result.out = str; /* str is now left alone - it has the output matching contents of chunks and will be used to reinitialize backbuffers, along with chunks and state.transBuffer */

// get the difference between state.cyrBuffer and output for (var i = 0; i < Math.min(state.cyrBuffer.length, result.out.length); i++) { if (state.cyrBuffer.substr(i, 1) != result.out.substr(i, 1)) { result.replace = state.cyrBuffer.length - i; result.out = result.out.substr(i); break; } } if (result.replace == 0) {

       if(result.out.length<state.cyrBuffer.length)

result.replace=state.cyrBuffer.length- result.out.length; result.out = result.out.substr(Math.min(state.cyrBuffer.length, result.out.length));

           //  result.out+="\u0008"
            

}

// update state: backbuffer, bufferArray if (chunks.length > 0 && chunks[chunks.length - 1] == result.out.substr(result.out.length - 1)) { // no convertion took place, reset state state.reset(); } else { while (state.transBuffer.length > maxcyrlength) { state.transBuffer = state.transBuffer.substr(chunks[0].length); chunks.shift(); str = str.substr(1); } state.cyrBuffer = str; } return result; }

function getBackBuffer(node, offset, count) {

if (isExplorer()) { //.tagName.toUpperCase() == "EDITOR") {

var range = document.selection.createRange(); range.moveStart("character", -offset); var result = range.text.substr(-count); if (!result) result = "";

return result;

} else { return node.value.substring(0, node.selectionStart - offset).substr(-count); } }

// need this for bookmarklets function getSelectedNode() {

 if (document.activeElement)

return document.activeElement;

 else
  if (window.getSelection && window.getSelection() && window.getSelection().rangeCount > 0) {

var range = window.getSelection().getRangeAt(0); if (range.startContainer && range.startContainer.childNodes && range.startContainer.childNodes.length > range.startOffset) return range.startContainer.childNodes[range.startOffset]

  }
 return null;

}

function toggleCyrMode() { var node = getSelectedNode(); if (node) { if (stateHash[node]) { if (removeKeyEventListener(node)) delete stateHash[node]; } else { if (addKeyEventListener(node)) stateHash[node] = new StateObject(node); } } }

function addKeyEventListener(node) { if (node.addEventListener) node.addEventListener("keypress", translitonkey, false); else if (node.attachEvent) node.attachEvent("onkeypress", translitonkey); else return false; return true; } function removeKeyEventListener(node) { if (node.removeEventListener) node.removeEventListener("keypress", translitonkey, false); else if (node.detachEvent) node.detachEvent("onkeypress", translitonkey); else return false; return true; }

function getSelectedText() { if (isExplorer()) { return document.selection.createRange().text; } else { var node = getSelectedNode(); if (node && node.value && node.selectionStart != undefined && node.selectionEnd != undefined) return node.value.substring(node.selectionStart, node.selectionEnd); } return ""; }