परवलीच्या शब्दांची नीती

Jump to navigation Jump to search

ही, या विकिवरील व्याख्यिकृत सदस्य गटांसाठी असलेली व सध्या प्रभावात असलेल्या परवलीच्या शब्दांच्या नीतींची यादी आहे.

गटनीती
खाते विकसक
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान ८ अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
स्वयंशाबीत सदस्य
 • परवलीचा शब्द हा किमान ८ अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
सांगकामे
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
स्विकृती अधिकारी
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
सदस्य तपासा
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
सुनिश्चित सदस्य
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान ८ अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
आयातदार
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
तांत्रिक प्रचालक
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान ८ अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
झापडबंद अधिकारी
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
प्रतिपालक
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान ८ अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
प्रचालक
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
आंतरविकि आयातदार
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान १० अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength) (suggest change on login, must change on login)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)
 • सनोंद-प्रवेशास,परवलीचा शब्द हा किमान १ अक्षर लांबीचा असावयास हवा (MinimumPasswordLengthToLogin)
सदस्य
(सदस्यांची यादी)
 • परवलीचा शब्द हा किमान ८ अक्षरांपेक्षा जास्त लांबीचा हवा (MinimalPasswordLength)
 • परवलीचा शब्द हा सदस्यनाव असू शकत नाही (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • परवलीच्या शब्दाचे,विशिष्ट काळ्या यादीत टाकलेल्या परवलीच्या शब्दाशी अनुरूपन (मॅच) असू शकत नाही. (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा ४,०९६ अक्षरांपेक्षा कमी लांबीचा हवा (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • परवलीचा शब्द हा १,००,००० सामान्यरित्या वापरण्यात येणाऱ्या परवलीच्या शब्दांच्या यादीत नको. (PasswordNotInLargeBlacklist) (suggest change on login)
 • Password policy for mitigation of known attacks where disclosure of details would impede the mitigation (BlockAttacker)