खुंटणे

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • खुंटणे

शब्दरूप

  • खुडणे

व्याकरणिक विशेष / धातुप्रकार

  • प्रकार - सकर्मक

समानार्थी शब्द - थांबणे

अर्थ : १. मानवाच्या वयाबरोबर उंची किंवा वजन याची घट होण्याची प्रक्रिया. उदाहरणवाक्य - मिनूने वयात असताना नीट आहार न घेतल्याने तिची उंची कमी झाली.

हिंदी कम होना [१]

इंग्रेजी Sting [२]