जैविक

Wiktionary कडून

मराठी

  • जैविक

शब्दवर्ग - विशेषण

व्याकरणिक विशेष -

  • विशेषणवर्ग - गोड गण

समानार्थी शब्द - सजीव

अर्थ :

१. असा जीव जो विज्ञान संबधी आहे. उदाहरणवाक्य - पृथ्वीवर जैविक जीवात वैविध्यता आढळते.

हिंदी जैव [१]

इंग्रजी Organic [२]