धूळपाटी/इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा

Wiktionary कडून