विक्शनरी:शुद्धलेखन मदत

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • शीर्षक संकेत- मराठी शब्द,वाक्य,वाक्प्रचार यांच्या संज्ञा लेखांखेरीजचे सर्व लेख जसे विक्शनरी प्रकल्प ,साहाय्य इत्यादी विषयक लेख Wictionary:लेखाचे नाव किंवा Help:लेखाचे नाव आवश्यक समजावे.
  • लेखनप्रसिद्धीपूर्व शुद्धलेखन चिकित्सा तपासणी शक्यतो आवश्यक समजावी. सध्या ही सुविधा फक्त मनोगतात असल्यामुळे मनोगत शुद्धिचिकित्सकाचा उपयोग आवर्जून करावा .
  • शुद्धलेखनाबद्दल खात्री नसलेल्या व्यक्तींनी आधी लेखन Wiktionary: शुद्धलेखन मदत येथे करावे. तिथे चिकित्सकांनी तपासून दिलेले लेखनच लेखात वापरावे.