सूची:कादोडी बोली

Wiktionary कडून
(सूची:कादोडी पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search
विकिपीडिया मध्ये एक लेख आहे ह्या नावाचा:

Wikipedia

तुम्ही या सूचीत कादोडी बोली मधील शब्दार्थ आणि वाक्यार्थ जोडू शकता.

स्वर[संपादन]

- - - - - - - - - - अं - अः

मिश्र[संपादन]

- ॠ - लृ - लॄ

व्यंजन[संपादन]

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
य वर्ग - क्ष ज्ञस्वर अ[संपादन]

क्रमांक कादोडी/सामवेदी भाषेतील शब्द आढळ: पाडा/गाव/शहर/तालुका/जिल्हा शब्दाचे अद्याक्षर अर्थ १ संदर्भ अर्थ २ मजकूर संदर्भ इतर अर्थ + संदर्भ
मॅ उदाहरण मी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण सब्बान उदाहरण सर्व उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बाहा उदाहरण भा भाऊ(भाऊ शब्दाचे बहुवचनी संबोधन) उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बेन उदाहरण बे बहिण(बहिण शब्दाचे बहुवचनी संबोधन) उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बायकू उदाहरण बा बायको उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हॉडॉन उदाहरण हो सोडून उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण दादय उदाहरण दा आई उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बाबा उदाहरण बा बाबा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण काका उदाहरण उदाहरण काका उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण काकय उदाहरण उदाहरण काकू उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण मामू उदाहरण उदाहरण मामा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण माई उदाहरण उदाहरण मामी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण मावशी उदाहरण उदाहरण मावशी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण मावसॉ उदाहरण उदाहरण मावसा (मावशीचे यजमान या अर्थाने) उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बाय उदाहरण उदाहरण आत्त्या उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण फुया उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण मदरीन उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण पदरीन उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बॉठॉ उदाहरण उदाहरण मोठा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बाबा उदाहरण उदाहरण आजोबा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बय उदाहरण उदाहरण आजी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण टाराक-टुरुक उदाहरण उदाहरण लहान मुलं-मुली उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण तुमश्या उदाहरण उदाहरण तुमच्या उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण दरी उदाहरण उदाहरण कडे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण आमॅ उदाहरण उदाहरण आम्ही उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण होमवार उदाहरण उदाहरण सोमवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण मंगाळवार उदाहरण उदाहरण मंगळवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बिदवार उदाहरण उदाहरण बुधवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बिशीतवार उदाहरण उदाहरण गुरुवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हुक्कुरवार उदाहरण उदाहरण शुक्रवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हिनवार उदाहरण उदाहरण शनिवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण आयत्वार उदाहरण उदाहरण रविवार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हाकोटे उदाहरण उदाहरण सकाळ उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण दॉपारा उदाहरण उदाहरण दुपारी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हांच्यापारा उदाहरण उदाहरण संध्याकाळी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण राती उदाहरण उदाहरण रात्री उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण ऑलॉ उदाहरण उदाहरण ओलं उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हुक्कॉ उदाहरण उदाहरण सुकं उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण पॉर उदाहरण उदाहरण मुलगा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण जकले उदाहरण उदाहरण सगळे उदाहरण उदाहरण उदाहरण

99

उदाहरण हरॉ उदाहरण उदाहरण सासरे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हाऊ उदाहरण उदाहरण सासू उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण पोन्या उदाहरण धोतर उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण सोळी उदाहरण चोळी उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हाकर उदाहरण साखर उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

स्वर आ[संपादन]

स्वर इ[संपादन]

स्वर ई[संपादन]

स्वर उ[संपादन]

स्वर ऊ[संपादन]

स्वर ए[संपादन]

स्वर ऐ[संपादन]

स्वर ओ[संपादन]

स्वर औ[संपादन]

स्वर अं[संपादन]

स्वर अः[संपादन]

मिश्र ऋ[संपादन]

मुळाक्षर क[संपादन]

मुळाक्षर ख[संपादन]

मुळाक्षर ग[संपादन]

मुळाक्षर घ[संपादन]

मूळाक्षर च[संपादन]

मुळाक्षर छ[संपादन]

मुळाक्षर ज[संपादन]

मुळाक्षर झ[संपादन]

मुळाक्षर ट[संपादन]

मुळाक्षर ठ[संपादन]

मुळाक्षर ड[संपादन]

मुळाक्षर ढ[संपादन]

मुळाक्षर ण[संपादन]

मुळाक्षर त[संपादन]

मुळाक्षर थ[संपादन]

मुळाक्षर द[संपादन]

मुळाक्षर ध[संपादन]

मुळाक्षर न[संपादन]

मुळाक्षर प[संपादन]

मुळाक्षर फ[संपादन]

मुळाक्षर ब[संपादन]

मुळाक्षर भ[संपादन]

मुळाक्षर म[संपादन]

मुळाक्षर य[संपादन]

मुळाक्षर र[संपादन]

मुळाक्षर ल[संपादन]

मुळाक्षर व[संपादन]

मुळाक्षर श[संपादन]

मुळाक्षर ष[संपादन]

मुळाक्षर स[संपादन]

मुळाक्षर ह[संपादन]

मुळाक्षर ळ[संपादन]

मुळाक्षर क्ष[संपादन]

मुळाक्षर ज्ञ[संपादन]

हे सुद्धा पहा[संपादन]