we

Wiktionary कडून
  • आपण
  • आम्ही
    • we will give you details on tomorrow
    • आम्ही उद्या तुम्हाला सविस्तर माहिती देऊ.