एमिशन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:उत्सर्जन/*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:उत्सर्ग