कन्सॉलिडेशन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:एकत्रीकरण
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सबलीकरण
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:ध्रुवीकरण
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:संकलीकरण