पॅटर्न

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:आकृतीबंध
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:नमुना
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:रचना
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:मांडणी