मनस्वी

Wiktionary कडून

स्वतःच्या मनाप्रमाणे, सारासार विचार करून वागणारी व्यक्ती