मनस्वी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

स्वतःच्या मनाप्रमाणे, सारासार विचार करून वागणारी व्यक्ती