मोनोलॉग

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:स्वगत
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:आत्मसंवाद, *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:स्वसंवाद