रिसेप्शनिस्ट

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:स्वागतक (पु.) किंवा *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:स्वागतिका (स्त्री.)
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:स्वागतकार