रोटेशनल

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:घूर्णन किंवा *मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:चक्राकार गति