विक्शनरी:नमुना लेख-क्रियापद

Wiktionary कडून

===क्रियापद (XXXXXX<!--प्रत्यक्ष अर्थ-->)===
<!--चित्र/छायाचित्र/रेखाचित्र संचिका चढवा-->[[वर्ग:पाहिजे चित्र]]
*'''अर्थ'''
XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX; XXXXXX. <!--(पारिभाषिक संज्ञा असल्यास ''व्याख्या'')--> [[वर्ग:पाहिजे अर्थ]]
====प्रकार, वचन व लिंग====
*'''प्रकार:''' <!--एका अर्थासाठी एकच प्रकार निवडा. तेच क्रियापद वेगवेगळ्या अर्थाने येत असल्यास प्रत्येक प्रकाराचे पूर्ण वर्णन स्वतंत्रपणे पुन्हा आले पाहिजे-->अकर्मक क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX अकर्मक क्रियापद]]
सकर्मक क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX सकर्मक क्रियापद]]
उभयविध क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX उभयविध क्रियापद]]
द्विकर्मक क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX द्विकर्मक क्रियापद]]
अकर्तृक क्रियापद वा भावकर्तृक क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX अकर्तृक क्रियापद]]
अपूर्णविधान क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX अपूर्णविधान क्रियापद]]
सहायक क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX सहायक क्रियापद]]
गौण क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX गौण क्रियापद]]
नामसाधित क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX नामसाधित क्रियापद]]
विशेषणसाधित क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX विशेषणसाधित क्रियापद]]
अव्ययसाधित क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX अव्ययसाधित क्रियापद]]
प्रयोजकरूपी क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX प्रयोजकरूपी क्रियापद]]
शक्यरूपी क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX शक्यरूपी क्रियापद]]
आज्ञार्थरूपी क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX आज्ञार्थरूपी क्रियापद]]
प्रश्नार्थरूपी क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX प्रश्नार्थरूपी क्रियापद]]
विध्यर्थरूपी क्रियापद [[वर्ग:XXXXXX विध्यर्थरूपी क्रियापद]]
[[वर्ग:पाहिजे क्रियापदाचा प्रकार]]
*'''वचन:''' एकवचन/अनेकवचन [[वर्ग:XXXXXX XXXXXXवचनी शब्द]]<!--एका अर्थासाठी एकच प्रकार निवडा. तेच क्रियापद वेगवेगळ्या अर्थाने येत असल्यास प्रत्येक प्रकाराचे पूर्ण वर्णन स्वतंत्रपणे पुन्हा येईल--> [[वर्ग:पाहिजे वचन]]
*'''लिंग:''' स्त्रीलिंगी/पुल्लिंगी/नपुंसकलिंगी [[वर्ग:XXXXXX XXXXXXलिंगी शब्द]] [[वर्ग:पाहिजे लिंग]]
====भाषांतरे====
{{भाषांतर-माथा| '''XXXXXX''' या अर्थाने }}
*इंग्रजी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार); [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे इंग्रजी भाषांतर]]
*उर्दू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे उर्दू भाषांतर]]
*ओरिसी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ओरिसी भाषांतर]]
*कानडी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे कानडी भाषांतर]]
*गुजराती: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार)[[वर्ग:पाहिजे गुजराती भाषांतर]]
*ग्रीक-प्राचीन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*ग्रीक-आधुनिक: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे ग्रीक भाषांतर]]
*जर्मन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जर्मन भाषांतर]]
*जपानी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे जपानी भाषांतर]]
*तमिळ: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तमिळ भाषांतर]]
{{भाषांतर-मध्य}}
*तेलुगू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे तेलुगू भाषांतर]]
*पंजाबी: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे पंजाबी भाषांतर]]
*बंगाली: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे बंगाली भाषांतर]]
*फ्रेंच: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे फ्रेंच भाषांतर]]
*मराठी: [[XXXXXX]] [[वर्ग:पाहिजे मराठी भाषांतर]]
*मल्याळम: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे मल्याळम भाषांतर]]
*रशियन: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे रशियन भाषांतर]]
*संस्कृत: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे संस्कृत भाषांतर]]
*हिब्रू: [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिब्रू भाषांतर]]
*हिंदी (हिंदी): [[XXXXXX]] (मराठीत उच्चार) [[वर्ग:पाहिजे हिंदी भाषांतर]]
{{भाषांतर-तळ}}
<!--*'''समानार्थी बोली शब्द:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरावा:'''-->
<!--*'''शब्द केव्हा वापरू नये:'''-->
<!--*'''भाषांतर करताना घ्यायची काळजी:'''-->
<!--*'''वाक्यातील स्थानानुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ:'''-->
====उपयोग====
*'''शब्दाचे वाक्यात उपयोग:''' [[वर्ग:पाहिजे वाक्यात उपयोग]]
#
#
*'''साहित्यातील आढळ:''' [[वर्ग:पाहिजे साहित्यातील आढळ]]
#
#
====म्हणी व वाक्प्रचार====
<!--*'''म्हणी:'''-->[[वर्ग:पाहिजे म्हणी]]
#
#
<!--*'''वाक्प्रचार:'''-->[[वर्ग:पाहिजे वाक्प्रचार]]
#
#
====अन्योन्यसंबंध====
<!--*'''मूळ धातू:'''-->[[वर्ग:पाहिजे मूळ धातू]]
<!--*'''धातुसाधित नाम:'''-->
<!--*'''धातुसाधित विशेषण:'''-->
<!--*'''धातुसाधित क्रियाविशेषण:'''-->
<!--*'''प्रयोजकरूप:'''-->[[वर्ग:पाहिजे क्रियापदाचे प्रयोजकरूप]]
<!--*'''शक्यरूप:'''-->[[वर्ग:पाहिजे क्रियापदाचे शक्यरूप]]
<!--*'''आज्ञार्थरूप:'''-->[[वर्ग:पाहिजे क्रियापदाचे आज्ञार्थरूप]]
<!--*'''प्रश्नार्थरूप:'''-->[[वर्ग:पाहिजे क्रियापदाचे प्रश्नार्थरूप]]
<!--*'''विध्यर्थरूप:'''-->[[वर्ग:पाहिजे क्रियापदाचे विध्यर्थरूप]]
{{क्रियापदाची आख्यातरूपे
| साधा_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भूतकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_वर्तमानकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| साधा_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| अपूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| पूर्ण_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_प्रथमपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_द्वितीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग_व_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_एकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_पुल्लिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_स्त्रीलिंग = XXXXXX
| रीति_भविष्यकाळ_तृतीयपुरुष_अनेकवचन_नपुंसकलिंग = XXXXXX
}}
[[वर्ग:पाहिजे वाक्प्रचार]] <!--*'''विरुद्धार्थी शब्द:'''-->
====उत्पत्ती====
[[वर्ग:पाहिजे उत्पत्ती]]