Jump to content

सदस्य:प्रसाद साळवे

Wiktionary कडून

साचा:माहितीचौकट व्यक्ती


नमस्कार..आज....सोमवार२२जुलै २०२४' वेळ ०२:०१'आपले सहर्ष स्वागत

  • "सत्य हाच धर्म सत्य हिच नीती | बाकी कुरापती जोती म्हणे" || -म.फुले
  • “भले तरी देऊ कासेची लंगोटी | नाठाळाचे माथी हाणू काठी”|| -संत तुकाराम