Jump to content

सूची:चित्पावनी बोलीभाषा

Wiktionary कडून
विकिपीडिया मध्ये एक लेख आहे ह्या नावाचा:

Wikipedia

स्वर[संपादन]

- - - - - - - - - - अं - अः

मिश्र[संपादन]

- ॠ - लृ - लॄ

व्यंजन[संपादन]

क वर्ग -
च वर्ग -
ट वर्ग -
त वर्ग -
प वर्ग -
य वर्ग - क्ष ज्ञस्वर अ[संपादन]

क्रमांक चित्पावनी भाषेतील शब्द आढळ: पाडा/गाव/शहर/तालुका/जिल्हा शब्दाचे अद्याक्षर अर्थ १ संदर्भ अर्थ २ मजकूर संदर्भ इतर अर्थ + संदर्भ
चेड उदाहरण उदाहरण मुलगी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बोड्यो उदाहरण उदाहरण मुलगा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण कें उदाहरण उदाहरण कुठे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण कितां उदाहरण उदाहरण काय उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण सां उदाहरण उदाहरण आहे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण में उदाहरण उदाहरण मी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण विन्चां उदाहरण उदाहरण संध्याकाळ उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण नय उदाहरण उदाहरण नदी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण थेयलां उदाहरण उदाहरण ठेवले उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण घेव्नी उदाहरण उदाहरण घेऊन उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण येचां उदाहरण उदाहरण येणारा उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण हाड उदाहरण उदाहरण आण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण ओखद उदाहरण उदाहरण औषध उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण चखोट उदाहरण उदाहरण चांगले उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण पेख उदाहरण उदाहरण थांब उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण आत्वार उदाहरण उदाहरण स्वयंपाकघर उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण नाकां उदाहरण उदाहरण नको उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण एठां उदाहरण उदाहरण ईथे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण कई उदाहरण उदाहरण कधी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण बोलसें उदाहरण उदाहरण बोलतो उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण केडला उदाहरण उदाहरण कधी उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण सणार उदाहरण उदाहरण असणार उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण केंथीन उदाहरण उदाहरण कुठून उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण आमला उदाहरण उदाहरण आम्हाला उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण तुमला उदाहरण उदाहरण तुम्हाला उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण सें उदाहरण उदाहरण आहे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण सत उदाहरण उदाहरण आहेत उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण त्यांहा उदाहरण उदाहरण तिथे उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

स्वर आ[संपादन]

स्वर इ[संपादन]

स्वर ई[संपादन]

स्वर उ[संपादन]

स्वर ऊ[संपादन]

स्वर ए[संपादन]

स्वर ऐ[संपादन]

स्वर ओ[संपादन]

स्वर औ[संपादन]

स्वर अं[संपादन]

स्वर अः[संपादन]

मिश्र ऋ[संपादन]

मुळाक्षर क[संपादन]

मुळाक्षर ख[संपादन]

मुळाक्षर ग[संपादन]

मुळाक्षर घ[संपादन]

मूळाक्षर च[संपादन]

मुळाक्षर छ[संपादन]

मुळाक्षर ज[संपादन]

मुळाक्षर झ[संपादन]

मुळाक्षर ट[संपादन]

मुळाक्षर ठ[संपादन]

मुळाक्षर ड[संपादन]

मुळाक्षर ढ[संपादन]

मुळाक्षर ण[संपादन]

मुळाक्षर त[संपादन]

मुळाक्षर थ[संपादन]

मुळाक्षर द[संपादन]

मुळाक्षर ध[संपादन]

मुळाक्षर न[संपादन]

मुळाक्षर प[संपादन]

मुळाक्षर फ[संपादन]

मुळाक्षर ब[संपादन]

मुळाक्षर भ[संपादन]

मुळाक्षर म[संपादन]

मुळाक्षर य[संपादन]

मुळाक्षर र[संपादन]

मुळाक्षर ल[संपादन]

मुळाक्षर व[संपादन]

मुळाक्षर श[संपादन]

मुळाक्षर ष[संपादन]

मुळाक्षर स[संपादन]

मुळाक्षर ह[संपादन]

मुळाक्षर ळ[संपादन]

मुळाक्षर क्ष[संपादन]

मुळाक्षर ज्ञ[संपादन]

हे सुद्धा पहा[संपादन]