स्टेकहोल्डर

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

पैजमारू, पैजारू; मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:लाभार्थी मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:भागीदार, मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सरकती, मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:सरकतदार, मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:पातीदार.मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:भागधारक