கலங்கரை விளக்கு

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
கலங்கரை விளக்கு (कलगंरै विळक्कु)-दीपगृह
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :कलंगरै विळक्कु
  • शब्दोच्चार :कलंगरै विळक्कु
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :கலங்கரை விளக்கு = दीपगृह
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द