சிங்கம்

Wiktionary कडून
சிங்கம் (उच्चार - सिंगम्) = सिंह
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :सिंगम्
  • शब्दोच्चार :सिंगम्,सिंहम्
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :சிங்கம் = सिंह,केसरी
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • इंग्रजी : Lion