வணக்கம்

Wiktionary कडून
वणक्कं/नमस्कार!.
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत : वणक्कम्
  • शब्दोच्चार : - वणक्कं
  • शब्दार्थ :नमस्कार,नमस्ते,वंदन
  • व्याकरण : नाम
  • अधिक माहिती :
  1. )एखाद्या व्यक्तिस/देवास वंदन किंवा वाकुन नमस्कार करतांना
  2. )एखाद्या व्यक्तिची भेट झाल्यावर सहज दोन्ही हात जोडून आदर दर्शविण्यासाठी
  3. )एखाद्या व्यक्तिची चौकशी करतेवेळी जसे आपण कसे आहात?,काय म्हणतात? किंवा मराठीत जसे राम राम म्हटले जाते तसे