Above

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :वर,वरती,च्यावर (एखाद्या वस्तू किंवा व्यक्ती पासून उर्ध्वदिशेस काही अंतरावर)
  • शब्दोच्चार :अबव्ह्
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द