Deer

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
deer - हरीण
  • उच्चार:डीअर

Deer (नाम)