abandonment

Wiktionary कडून

ना० A. करण्याची कृती-क्रिया