abort

Wiktionary कडून

मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले:संपवा