bug

Wiktionary कडून

मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: दोष