data provider

Wiktionary कडून

विदा /माहिती पुरवठाकर्ता