Jump to content

linear transfer

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: रेखिक अंतरण
  • शब्दोच्चार :लिनिअर ट्रान्स्फर
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द