Jump to content

variable

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :मुंबईसिडॅकजुने FUEL यादीत सुचवलेले: चर
  • शब्दोच्चार :व्हॅरिएबल
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द