अंकुर

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. बीज, कंद, वृक्षाचे खोड इत्यादींशी जो बारीक अवयव फुटतो आणि ज्यापासून वृक्षादिरूप विस्तार होतो, तो;
  2. मूल पुढे अमूक गुणांचे होईल असा तर्क करावयाला साधनीभूत ज्या त्याच्या चेष्टा, भाषण, वगैरे, त्या सर्वांचा समुच्चय.
  3. मूळ कारण.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : कोंब, मोड.
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • लिंग : पुल्लिंगी
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण