अंकुरित

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. ज्याला मोड फुटू लागले आहेत.
  2. प्रादुर्भूत झालेले (तारुण्य वगैरे दशा)
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : मोड फुटलेला
  • प्रकार : विशेषण
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण