अंजीर

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. एक फळ.
  2. अंजिराचे झाड.
  3. जनावरांना दवा देताना त्यांच्या दातांची वगैरे आपल्या हाताला दुखापत होऊ नये म्हणून त्यांच्या तोंडातून घातलेला लाकडी खुंटा (तोंड न मिटावे म्हणून.)
  • अधिक माहिती
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण