अंतःचक्षू

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :अंतर्दृष्टि
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :aṁtaḥcakṣū
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द

इंग्रजी: clairvoyance

शब्दाचे व्याकरण