अकर्मक

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  • अधिक माहिती : व्याकरण - ज्याचा व्यापार कर्त्यापासून उत्पन्न होऊन कर्त्यावरच फलित होतो असा (धातु, क्रियापद इ.) उदाहरणार्थ, चालणे, पडणे, इ.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • प्रकार : विशेषण
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ अभावार्थक + कर्म + क प्रत्यय


[१] अकर्मक on Wikipedia.Wikipedia

  1. सरस्वती कोश - कोशकार कै. विद्याधर वामन भिडे