अकस्मात

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  1. अचानक, अकल्पित
  2. पूर्वी सूचना नसतां किंवा न देतां, ध्यानी मनीं नसतां, एकाएकीं [१]
  3. कारण किंवा आधार नसतां केलेले ( विधान, दोषारोपण इ. ) [२]
  • अधिक माहिती : - हा तत्सम समास आहे.न कस्मात् ।असा त्याचा विग्रह आहे.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ अभावार्थक + कस्मात् (कशापासून) [३]
  • प्रकार : क्रियाविशेषण [४]
  • अपभ्रष्ट रूप : अकस्मात्र [५]
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण