अकालीन

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : अवेळी, अयोग्य काळी
  • अधिक माहिती :संस्कृत - अ काल
  • समानार्थी शब्द :अप्रासंगिक
  • इतर भाषेत उच्चार :
  • व्युत्पत्ती : संस्कृत : अ = अयोग्य + काल प्रत्यय [१]
  • प्रकार : विशेषण [२]


• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण