Jump to content

अजानवृक्ष

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : आळंदी क्षेत्री श्री ज्ञानेश्वर यांनी आपली काठी रोवली ,त्यापासून उत्पन्न झालेला वृक्ष.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण