अजीर्ण

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : न फाटलेले,न भिजलेले,न झिजलेला.
  • अधिक माहिती : {अ(नाही)+जीर्ण(पचलेले)}.
  1. अजीर्ण विकार - अपचनाचा विकार.
  2. अजीर्णांश - साधारण थोड्या प्रमाणात असणारे अपचन.
  3. अजीर्णी - अपचनावर द्यायचा एक विशिष्ट काढा.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण

 : विशेषण.