Jump to content

अडकित्ता

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : हाताने चालविण्याचे एक यंत्र ,उपकरण,
  • अधिक माहिती : सुपारी किंवा तत्सम पदार्थ फोडण्यासाठी,कापण्यासाठी वापरात येणारे उपकरण
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण