अद्वैत

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : एकत्वाची भावना, जणू एकच असणे, ब्रह्म आणि जग, जीव आणि शिव एकच आहे हे मत
  • अधिक माहिती :न द्वैत या संस्कृत शब्दावरून
  • समानार्थी शब्द :एकोपा, मतैक्य
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी Advait, हिंदी अद्वैत
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण