अधिक

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :

उत्पत्ती-[संपादन]

हा तत्सम शब्द आहे. संस्कृत शब्द अधिक

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण