अस्थी

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : माणसाच्या शरीरातील अवयव.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :हाड
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - bone
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण