गहू

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :गहू= एक धान्य
  • व्याकरण : नाम
  • शब्दोच्चार :
  • लिंग: पुल्लिंग/नपुंसकलिंग
  • वचन: एकवचन/अनेकवचन
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द