दिशा

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :दिशा= निर्देशात्मक शब्द
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द