धवल

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : पांढरे शुभ्र.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द :पांढरा
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - White
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण